Regulamin

1 Zasady ogólne

Serwis moccacafe.pl/sklep prowadzony przez firmę Mocca s.c. Anna Frejman Barbara Myszkowska z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Agrestowej 5/11, wpisanymi do CEIDG NIP 9291840576,  REGON 080536860 ,

Moccacafe.pl/ sklep prowadzi sprzedaż internetową wyrobów cukierniczych, lodów oraz dodatków w postaci herbaty liściastej oraz kawy smakowej.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Wszystkie ceny produktów podane w serwisie moccacafe/ sklep zawierają podatek VAT.

Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji;

brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji

Produkty cukiernicze oraz lody dostępne w serwisie moccacafe.pl/sklep należą do produktów szybko psujących się  i wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie.

Ze względu na ich charakter zwrot towaru z wymienionych kategorii po jego wytworzeniu lub tym bardziej otrzymaniu nie jest możliwy.

Mocca s.c.  zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych..

Mocca s.c. zapewnia doręczenie produktów cukierniczych w dniu 10 kwietnia 2020  -piątek w godz 14.00-17.00

(pod warunkiem opłacenia zamówienia do środy 8 kwietnia 2020 do  godziny 13:00),  Godziny dostawy są preferencyjne i orientacyjne – Mocca s.c. nie gwarantuje dotrzymania godzin dostawy. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulacją zamówienia lub w skrajnych przypadkiem – brakiem dostawy.Pracownik cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem dostawy.

Jednakże w przypadku, gdy pracownik Mocca s.c.nie zastaje adresata pod podanym w zamówieniu adresem, kontaktuje się drogą telefoniczną  lub smsową po nie odebraniu połączenia z adresatem informując o przesyłce oraz adresie cukierni do której produkt wraca. Mocca s.c. nie ponosi wówczas odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia.
Jeżeli pod adresem podanym w zamówieniu kurier nie zastanie adresata, może on zostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

2 Rejestracja

Rejestracja w moccacafe.pl/sklep jest dowolna i bezpłatna – do składania zamówień wyrobów cukierniczych i lodów  przez Internet, rejestracja nie jest wymagana. Stworzenie konta w serwisie ułatwia klientom zamawianie słodkości poprzez automatyzację wprowadzanych danych .Podczas rejestracji klient wypełnia formularz, który zawiera: imię i nazwisko, adres dostawy lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej (email), numer telefonu, login i hasło. Klient po dokonaniu rejestracji oświadcza – że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość tych danych. Po prawidłowym przebiegu procesu rejestracji – klient otrzymuje dostęp do moccacafe.pl/sklep  za pomocą loginu i hasła. Klientowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim do tego nieupoważnionym oraz powinien zachować w tajemnicy login i hasło.  Usługobiorca ma prawo zweryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji lub w trakcie zamówienia potraw bez rejestracji. Mocca s.c. zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania konta, dostępu do niego w sytuacji stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone lub zostało wykorzystane przez osoby trzecie do tego nieupoważnione.

3 Realizacja zamówienia

Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zobowiązania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Zakupu produktu może zostać dokonane przez klienta zarejestrowanego lub też nie. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z dostawą konieczne jest podanie: adresu dostawy, miejscowości, telefonu kontaktowego. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezarejestrowanego z odbiorem osobistym konieczne jest podanie tylko: telefonu kontaktowego Proces złożenia zamówienia składa się z wyboru produktu lub produktów, podania ww. danych. Wysyłając zamówienie klient oświadcza – że zapoznał się z regulaminem dot.  zamawiania dań online w serwisie moccacafe.pl/sklep.. Po dokonaniu zamówienia przez ten serwis– klient otrzymuje na podany email potwierdzenie o złożeniu zamówienia oraz informacje o zmianach statusów dotyczących tego zamówienia.. Klient może dokonać przelewem elektronicznym poprzez PayU. Formy płatności są ustalane indywidualnie w moccacafe.pl/sklep przez właściciela konta online w PayU. W momencie dostawy produktu – klient otrzyma paragon fiskalny (w sytuacji faktury VAT/rachunku, klient zobligowany jest do zaznaczenia tego faktu podczas rejestracji/zamówienia oraz podania pełnych danych koniecznych do wystawienia dokumentu).

4 Uprawnienia Usługobiorcy

Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na błędne lub nieprawidłowo wypełnienie formularza lub naruszenie niniejszego regulaminu.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z istotnych dla siebie powodów, o których poinformuje za pomocą poczty elektronicznej (email) lub telefonicznie.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych klienta.
Usługobiorca upoważniony jest do zawieszenia konta klienta, w sytuacji gdy naruszane są postanowienia niniejszego regulaminu lub w inny sposób są prowadzone działania szkodliwe.
W sytuacji zablokowania konta z ww. powodów – klient nie może zarejestrować się bez uprzedniej zgody właściciela konta online w PayU.
Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji zawieszonego konta klienta.

5 Reklamacje

Każdemu klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres email podany na stronie internetowej Usługobiorcy. Każda reklamacja powinna zawierać każdorazowo dane klienta jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), telefon kontaktowy oraz login (opcjonalnie dla klientów już zarejestrowanych w serwisie moccacafe.pl/sklep). Usługobiorca zastrzega sobie prawo do rozpoznania reklamacji do 14 dni od prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego (jeżeli podane dane są niekompletne lub nieprawidłowe – czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełnienia wymaganych danych przez klienta składającego reklamację). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej (email) podanego podczas zgłoszenia reklamacyjnego.

6 Kwestie techniczne

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby serwis moccacafe.pl/sklep – działał prawidłowo bez jakichkolwiek zakłóceń. W sytuacji wystąpienia awarii, dołoży wszelkich starań – aby ograniczyć brak możliwości składań zamówień online. Za awarię uznaje się stan, w którym klienci utracili możliwość złożenia zamówienia online lub nie mają możliwości zalogowania się do uprzednio utworzonego swojego konta.

7 Zmiany w regulaminie

Usługodawca w każdej chwili może dokonać zmiany regulaminu – wprowadzając nową usługę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela, który nie może być krótszy – niż 14 dni od momentu udostępnienia klientom zmienionego regulaminu. Klient w sytuacji dokonywania zamówienia przy pierwszym logowaniu lub złożenia zamówienia po wejściu w życie zmienionego regulaminu – zostanie poinformowany o takiej zmianie i jej akceptacji.

8 Dane osobowe

Usługobiorca przykłada szczególna wagę do danych osobowych swoich klientów. Wszelkie dane są zabezpieczone i nie są udostępnianie osobom postronnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Podanie danych podczas rejestracji/zamówienia jest dobrowolne oraz konieczne do złożenia zamówienia Dane podane podczas rejestracji/zamówienia są wykorzystywane do celów: realizacji zamówienia, kontaktowych z klientami, księgowych, marketingowych oraz innych czynności związanych z działalnością właściciela. Każdy zarejestrowany klient ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikacji ich oraz usunięcia. Usługobiorca w ramach prowadzonych akcji promocyjno-marketingowych i konkursów wykorzystuje dane klientów do przesłania stosownych informacji – jednakże można zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji. Dane klientów mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa polskiego.

9 RODO – obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych jest Powierzający.
  2.. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  3. Klient ma prawo do otrzymania potwierdzenia (informacji) czy jego dane osobowe są przetwarzane przez właściciela i w jaki sposób;
  4. Klient ma prawo do sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych oraz do ich uzupełnienia w sytuacji, gdy są one niekompletne;
  5. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy jego dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes właściciela. W razie takiego sprzeciwu właściciel zaprzestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że – wykaże istnienie istotnych oraz uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które to obiektywnie mają pierwszeństwo nad niedogodnością lub służą obronie roszczeń właściciela. Prawo sprzeciwu przysługuje również klientowi w sytuacji gdy przetwarzanie danych dotyczy marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) – bez względu na podstawę prawną takiego przetwarzania czy uzasadniony interes Usługobiorcy. W każdej sytuacji poprzez zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcie zgody w tym zakresie, spowoduje iż zostanie zaprzestane przetwarzanie danych klienta – w tych celach.
  6. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
  7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w praktycznym tego znaczeniu klient może zażądać blokadę czasową do swoich danych osobowych lub nakazać przeniesienia ich do innego systemu;
  8. Klient ma prawo do przenoszenia danych – otrzymywania kopii zapasowych danych osobowych, które klient dostarczył – w oparciu o jego zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  9. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Wszelkie dokumenty (wnioski) dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy składać mailowo na adres email podany na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby Usługobiorcy
  Wszelkie dostarczone wnioski zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do jednego miesiąca od daty dostarczenia. Usługobiorca zastrzega sobie jednak przedłużenie ww. terminu, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań,o kolejny dodatkowy miesiąc. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że klient otrzyma informację o rezygnacji – cofając jego zgodę.

10 Postanowienia dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 kc Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Usługobiorcy – w ramach wszelkich umów zawieranych w moccacafe.pl/sklep.
  2. Usługodawca w każdym momencie jest uprawniony do podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania prawdziwości informacji podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się udostępniania wszelkich dokumentów Usługodawcy – na jego wyraźną prośbę – potwierdzających rzetelność i prawdziwość tych informacji.
  3. Usługodawca nie gwarantuje, że serwis moccacafe.pl/sklep jest wolne od błędów lub, że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać  bez jakichkolwiek zakłóceń oraz innych problemów. Niemniej jednak ze względu na bardzo szybki rozwój innowacyjnych technik włamań i ataków na sieć internetową, Usługodawca nie gwarantuje, że moccacafe.pl/sklepbędzie wolne od podatności na ww. zagrożenia.
  4. Usługodawca oraz wszyscy jego dostawcy nie odpowiadają za wszelkie szkody lub wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez działanie i funkcjonowanie serwisu moccacafe.pl/sklep – włączając do tego szkody spowodowane poprzez brak możliwości użytkowania, przerw w działaniu, powtarzalne, incydentalne oraz nietypowe szkody – włącznie z utratą zysków Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie weryfikuje poprawność wprowadzanych samodzielnie przez Usługobiorcę treści, cen, informacji etc. w ramach dostępu do panela administracyjnego. Usługobiorca korzysta z panela administracyjnego, wprowadzając wszelkie dane, korzystając zarówno ze wszelkich jego funkcjonalności – wyłącznie na własną odpowiedzialność. Dodatkowo Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy żadnej odpowiedzialności za działania siły wyższej.
  6. Usługodawca nie odpowiada prawnie w żadnym przypadku przed Usługodawcą – za powstałe wszelkiego rodzaju szkody w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z serwisu moccacafe.pl/sklep. Wszelkie ograniczenia dostępu do moccacafe.pl/sklep spowodowane wyłącznie przez Usługobiorcę regulują zapisy w umowie pomiędzy stronami

11 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory pomiędzy klientem a właścicielem mogą być rozwiązywane w drodze mediacji lub poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby właściciela. Każdy może zapoznać się z regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej właściciela. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.)
Zgodnie z art. 38 prawa konsumenta (Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) – klient nie może zrezygnować z dokonanego zakupu ze względu na krótki termin przydatności.

12 Powierzenie przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia kryteriów i obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. – dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – RODO, jak również w celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w niniejszym regulaminie, oraz w zakresie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy stronami.
  2. Powierzający oświadcza, że przekazane (powierzone) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe klientów zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz – iż jest ich administratorem. Procesor oświadcza, że otrzymane dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z umową i niniejszym regulaminem – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług wynikających z ww. dokumentów.

  Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, numer telefonu, email, adres dostawy, dane dotyczące zamówień np.: termin realizacji, uwagi etc.
  Powierzone dane przez Powierzającego są wyłącznie w celu:: prawidłowego wykonania przez Procesora umowy, (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy pomiędzy stronami). – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b). Wszelkie dochodzenia do obrony swoich roszczeń Powierzającego w stosunku do Procesora i/lub na odwrót ((dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f). Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie dokumentu (umowy) pomiędzy stronami. Procesor zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Powierzającego innym podmiotom bez wyraźnej, jego pisemnej zgody.

  Procesor zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz utrzymanie całej infrastruktury tele-informatycznej i organizacyjnej na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa związanym z przetwarzaniem tych danych osobowych, o których jest mowa w – art. 32. Procesor zobowiązuje się zapewnić należytą staranność podczas przetwarzania danych osobowych mu powierzonych. Dodatkowo Procesor zobowiązuje się w miarę swoich możliwości – uwzględniając charakter przetwarzanych danych, pomagać Powierzającemu w dopełnieniu tego obowiązku, które są na niego nałożone na podstawie art. 32-36. Procesor zobliguje się do przydzielenia upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim zainteresowanym osobom, które będą uczestniczyć w procesie przetwarzania danych w wyniku umowy pomiędzy stronami oraz w imieniu Powierzającego i na rzecz wykonywania obowiązków innych osób, które bezpośrednio znajdują się w bliskiej współpracy z Procesorem, podczas trwania tej współpracy oraz jej zakończenia. Procesor po zakończeniu wspólpracy z Powierzającym, czyli świadczeniu usług na rzecz tej strony – usunie wszelkie dane osobowe oraz ich kopie, chyba że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowanie tych danych. Procesor oświadcza – że wszystkie współpracujące z nim osoby na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych, które zostaną dopuszczone do przetwarzania tych danych – są zobligowane to zachowania tajemnicy dot. tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

  Procesor niezwłocznie powiadomi Powierzającego:

  o każdym żądaniu (prawnie umocowanym) dot. udostępnienia danych osobowych organowi to tego upoważnionemu
  o każdym nieautoryzowanym dostępie do danych osobowych;
  o wszczęciu u Procesora przez organy do tego uprawnione – kontroli sposobu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych;
  o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
  o każdej wątpliwości dot. polecenia Powierzającego, jeżeli w ocenie Procesora będzie naruszać praw dot. danych osobowych. Procesor na żądanie Powierzającego – udostępni wszelkie niezbędne informacje dot. o spełnieniu obowiązków na niego nałożonych zgodnie rozporządzeniem RODO.